Page 9 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 9

- Komuna do ofrojë partneritet publiko-privat nëpërmjet thirrjeve
    publike për të mundësuar sektorin privat që të zhvilloj biznese në
    procesim të pemëve dhe perimeve, e cila do mundësoj ndërtimin e
    pikave prodhuese drejt përpunimit të produktit final.

    QEVERISJA E MIRË DHE
    ADMINISTRATA EFIKASE


    Zhvillimi i platformës One Stop Shop

    Ky projekt do të mundësoj që qytetarët e Komunës së Gjakovës të marrin
    shërbime nga një zyrtar komunal, pa pasur nevojë që të kërkojnë doku-
    mentacione në disa hapësira brenda komunës. Një sistem i tillë do
    të decentralizoj shërbimet komunale edhe në zyrat e gjendjes civile në
    rajonet e fshatrave të Komunës e cila do të ofrojë qasje të lehtë të gjithë
    banorëve për shërbime komunale.
    Decentralizimi i shërbimeve në zyrat komunale
    në rajonin e Gjakovës

    Ky projekt do të krijoj mekanizma përmes së cilëve dymbëdhjetë ( 12)
    zyrat e gjendjes civile që aktualisht operojnë në fshatrat e Komunës së
    Gjakovës të mos ofrojnë vetëm shërbimin e tërheqjes së dokumenteve
    nga gjendja civile, mirëpo përmes këtyre zyrave do të ofrohen edhe
    shërbime nga sektori i bujqësisë, tatimit në pronë, dhe arsimit me
    qëllim që banorët e rajoneve përkatëse të kenë më të lehtë marrjen e
    shërbimeve komunale.
    Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunal

    Zyra e Personelit do të organizojë trajnime për të gjithë nëpunësit civilë
    për përdorimin e Sistemit Informues për Menaxhimin e Burimeve
    Njerëzore (SIMBNJ), përmes të cilës do të funksionojnë kërkesat për
    pushime vjetore, procedurat disiplinore, përgatitja e planeve për
    trajnime, etj.

    Me ndërtimin e objektit të ri do të kompletohet edhe një kabinet i infor-
    matikës përmes të cilit do të bëhet ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve
    komunal lidhur me përdorimin e IT-së në punë. Përmes Zyrës së
    Personelit do të ju ofrohet mbështetje të gjithë atyre zyrtarëve të cilët
    vendosin që të avancohen në sferën akademike dhe profesionale ashtu
    që duke ju mundësuar mbështetje në plotësim të dokumenteve, logjis-
    tike dhe ruajtjen e vendit të punës deri në përfundim të programit.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14