Page 8 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 8

o Fermerët që kanë sipërfaqe më të vogël se 2 ha, do të ndihmojmë në
    subvencionimin e tyre për sipërfaqet 1 deri në 2 ha për blerjen e farës
    dhe plehut artificial ose mbështetje 150 euro/Ha.
    o Subvencionimi me pajisje të ndryshme bujqësore (motokultivator,
    roto-kosa për kositjen e barit, plugje, spërkatëse etj.).
    o Subvencionimi i bletarëve me tavolina të punës dhe depozitues për
    ruajtjen e mjaltit.
    - Krijimi i pikave të reja grumbulluese
    o Krijimi i tregut modern për tregtarët dhe prodhuesit vendor
    o Fuqizimi i pikave grumbulluese dhe frigoriferike me synim të orga-
    nizimit të punës së fermerëve në mënyrë që plasimi i produkteve në
    tregun lokal të jetë më i lehtë.
    o Në fshatrat me lartësi mbidetare (Goden, Zylfaj etj.) të bëhet kthimi
    në zonë për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike për shkak të
    pozitës që e ka ajo zonë.
    - Ngritja e kapaciteteve të kultivimit të perimeve në ambiente të
    mbyllura (serra)
    o Në 2 vitet e para do të ketë rritje për shpërndarjen e serrave nga 10 që
    kanë qenë deri tash, në 15.
    - Ngritja e pemishteve moderne
    - Ngritja e kapaciteteve të stallave për majmëri dhe qumështore
    - Përmirësimi i sistemit të ujitjes përmes investimeve në Penda dhe
    Kanale të ujitjes si dhe mbështetja e fermerëve me sistemet e ujitjes
    pikë-pikë
    o Në të gjitha parqet e qytetit do të implementohet sistemi i ujitjes,
    krasitja dimërore dhe plehërimi, sidomos i ujitjes do të jetë themelor pasi
    që këtë vit kemi një tharje të shumë fidanëve të pemëve dekoruese.
    - Ofrimi i ndihmave veterinare për parandalimin e sëmundjeve të
    kafshëve dhe sigurimin e mbrojtjes së shëndetit.
    - Ngritja e kapaciteteve të fermerëve përmes trajnimeve si dhe orga-
    nizimet e ndryshme ndërmjet ekspertëve bujqësor dhe fermerëve
    lokal
    - Komuna do identifikoj hapësirat publike dhe private dhe do ofrojë
    bashkëpunim me kompanitë private të cilat furnizojnë pikat në mbarë
    Kosovën. Kjo do ndihmojë në zhvillimin e bujqësisë dhe riaktualizimin
    e fermerëve drejt zhvillimit të tokave të tyre
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13