Page 5 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 5

- Brendimi
    o Krijimi i ekipit të Dizajnimit për qëllime konsultimi
    o Paketimi i produkteve përmes Qendrës së Dizajnit
    o Seminar dhe Hulumtime mbi njohuritë e shfrytëzimit të dizajnimit
    dhe promovimit; krijimi i modeleve të testimit të produkteve të reja
    potenciale
    - Shitja e Produkteve
    o Krijimi i tregut të produkteve vendore
    o Zhvillimi i tregut për produktet; Eksplorimi i kanaleve të reja përmes
    pjesëmarrjes në panaire të ndryshme lokale, kombëtare dhe ndërkom-
    bëtare
    o Krijimi i Muzeut lokal për zejtarët dhe artizanët
    o Krijimi i ekipit të projektimit për qëllime konsultimi
    Fondi për mbështetje të NVM-ve
    Komuna e Gjakovës zotohet që do të mbështete NVM-të në Komunën e
    Gjakovës duke bashkëpunuar ngushtë me donatorët lokal dhe të huaj.
    Burimet financiare të Fondit  do  jenë (1) Subvencionet e DZHE  (2)
    Donatorët dhe nga (3) Kontributi i bizneseve.

    Fondi për NMVM-të do të shërbejë si një ndërmjetësim mes nevojave të
    komunitetit të bizneseve dhe mundësive të komunës dhe donatorëve
    për mbështetje financiare. Ky fond do t’i financojë ndërmarrjet, si prod-
    hues potencial që gjenerojnë vende pune dhe eksporte, si dhe zanatet
    tradicionale dhe artizanatit si biznese me vlerë të trashëgimisë
    kulturore. Fondi për NVM do të përfshijë kuota për gratë, rininë dhe
    pakicat.
    Konferenca e Investitorëve për projektet të mëdha
    kapitale të Gjakovës

    Konferenca e Investitorëve ka për qëllim promovimin e projekteve
    strategjike të Komunës së Gjakovës duke ju ofruar investitorëve poten-
    cial mundësinë e bashkëpunimit nëpërmjet Partneritetit Publiko Privat
    (PPP). Kjo konferencë do të përfshijë:
    - Krijimi i një platforme prezantuese për qytetin e Gjakovës dhe
    regjionin e saj
    - Prezantimi i mundësive për investim në zonat kryesore të qytetit të
    Gjakovës
    - Prezantimi i projekteve ideore për bashkëpunim Publiko Privat (Kurrizi
    bezistani, fabrikat prodhuese, parkingjet, Bankosi etj)
    - Grumbullimi i investitorëve të huaj dhe vendor në një vendtakim në
    mënyrë që të shkëmbehen ide dhe kontakte ndërmjet tyre
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10