Page 4 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 4

- Funksionalizimi i tri parqeve industriale: 1. Metaliku, 2. Virxhinia dhe 3.
    Jatex, bazuar në studimet e fizibilitetit të përfunduara në vitin 2015.
    - Me thirrje publike të bëhet Identifikimi dhe zgjedhja e bizneseve për
    krijimin e hapësirave punuese.
    - Bashkëpunimi me agjencitë zhvillimore për krijimin e plan-programit
    për Cluster zonat dhe përgatitja e planit operues të këtyre zonave.
    - Krijimi i ekipit monitorues për mbarëvajtjen e këtyre hapësirave.

    Rivitalizimi i objektit të Bankosit(pas zhvendosjes së
    Komunës në objekt të ri) dhe funksionalizmi i tij si Qendër
    rinore dhe Inkubator i start-up bizneseve.

    - Krijimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJQ-të që merren me
    zhvillimin e start up-ve
    - Krijimi i hapësirave të përbashkëta
    - Ofrimi i hapësirave për krijim të degëve të bizneseve ekzistuese në
    Prishtinë për zgjerim të aktiviteteve të tyre inovative
    - Ofrimi i hapësirave për themelimin e qendrës rinore të Gjakovës, e cila
    do t’ua mundësojë të gjitha organizatave jo qeveritare të bashkëpunojnë
    në një hapësirë të përbashkët.
    - Identifikimi dhe zgjedhja e bizneseve/OJQ-ve adekuate për tu bërë
    pjesë e Qendrës Rinore.
    - Bashkëpunimi me agjencitë zhvillimore për krijimin e plan-programit
    dhe përgatitja e planit operues të këtij institucioni
    - Krijimi i ekipit monitorues për mbarëvajtjen e këtyre hapësirave.

    Qendra e Zhvillimit të bizneseve

    Komuna do të financoj kompani konsulente të cilat do mbështesin kom-
    panitë ekzistuese prodhuese drejt zhvillimit të kapacieteve dhe
    shtrirjes së produkteve në tregun e Kosovës dhe jashtë.
    - Zhvillimi i Produkteve
    o Masat për kontrollimin e cilësisë së produkteve dhe pajisja me vulën
    e Komunës
    o Bashkëpunimi me Universitete të Dizajnit; Kompanitë vendosin një
    temë për zhvillimin e produkteve dhe studentët e projektimit propozo-
    jnë idetë e tyre të dizajnit
   1   2   3   4   5   6   7   8   9