Page 3 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 3

ZHVILLIM EKONOMIK

    DHE PUNËSIMI

    Duke ofruar infrastrukturë të përshtatshme ligjore, ekonomike dhe
    sociale, Komuna e Gjakovës synon të bëhet model për zhvillimin e
    politikave që mundësojnë përkrahjen e sektorëve më me potencial në
    zhvillimin ekonomik të Komunës tonë, me theks të veçantë në prodhim
    dhe përpunim, ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme, turizëm,
    trashëgimi kulturore, historike dhe shpirtërore si dhe industrinë e
    zejeve të vjetra.
    Aeroporti i Gjakovës
    Aeroporti siç dihet është transferuar nga kontingjenti italian i KFOR-it,
    Ministria Italiane e Mbrojtjes në pronësi të Qeverisë. Aktualisht, Aero-
    porti shfrytëzohet nga Ministria e Mbrojtjes për nevojat e FSK-së.

    Plani jonë qeverisës planifikon që bashkërisht me Qeverinë e Kosovës
    të transformojnë Aeroportin duke ia shtuar këto kompetenca:

    1. Aeroport civil/komercial dhe alternativ
    2. Shkollë e shërbimeve aeroportuale, pilotimit dhe sporte e rekreacion
    3. Aeroport për transport ajror të mallrave (cargo)
    4. Koncesionim PPP (ANP-Limak apo të tjerë)

    Zonat Industriale | Krijimi i hapësirave të përbashkëta
    të punës
    Duke u bazuar në rezultatet dhe këshillat e : a) vizitave në bizneset
    lokale, b) takimeve me qytetarë, c) Këshillit Konsultativ të bizneseve të
    Gjakovës, si dhe duke i analizuar kushtet financiare dhe infrastrukturën
    për të bërë biznes në Gjakovë, kemi konstatuar që Komunës i nevojitet
    një hapësirë e përbashkët e punës për sektorët e këtyre industrive: (1)
    Drurit, (2) Metalit, (3) Tekstilit dhe (4) Teknologjisë.

    Kjo nismë ka për qëllim mbështetjen e bizneseve të shumta prodhuese
    që e kanë dijen dhe vullnetin për të punuar, por që kanë mungesë të
    veglave të punës, hapësirës punuese, probleme që vijnë kryesisht nga
    mungesa e mjeteve financiare.

    Hapat e ardhshëm për funksionalizimin e këtyre zonave:
   1   2   3   4   5   6   7   8