Page 14 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 14

Mbështetja dhe subvencionimi i klubeve
    sportive

    Komuna nëpërmjet partneritetit publiko - privat do të mundësoj që
    bizneset private të subvencionojnë klubet sportive ose investimet në
    hapësira sportive/rekreative bazuar në Ligjin për Sponsorizime në
    fushën e kulturës rinisë dhe sporteve 05/L-090.

    A) Subvencionimi i klubeve sportive
        - Subvencionimi shtesë i klubeve pjesëmarrëse në garat ndër
        kombëtare
        - Vazhdimi i mbështetjes së klubeve, sportistëve në forma të
        ndryshme drejt ndërkombëtarizimit dhe prezantimit të vlerave
        sportive të vendit tonë.

    B) Ndërtimi i Qendrës sportive Multifunksionale në Rezinë
        Kjo Qendër do të përfshijë:
           a. Pishina Olimpike
           b. Qendra të fitnesit
           c. Terene të Tenisit, Futbollit dhe Basketbollit
           d. Hapësira për skatebord
           e. Hapësira tjera rekreative
    C) Ndërtimi i tereneve publike sportive
        - Ndërtimi i hapësirave të përbashkëta rekreative në lagjet krye
        sore të qytetit dhe fshatrave
        - Zgjerimi të bëhet në gjithë hapësirën e Gjakovës.
    Secili fshat do të ketë një shesh të përbashkët, terene sportive, kënde të
    lodrave, staza të ecjes. Do të fillohet në 5 qendrat kryesore: Ponoshec,
    Cermjan, Rugovë, Damjan dhe Skivjan dhe pastaj do të vazhdohet
    nëpër qendrat tjera lokale.

    D) Finalizimi i projektit të tereneve të Tenisit
           a. Shkugëz
           b. Yll Morina
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19