Page 13 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 13

KULTURA, SPORTI

    DHE RINIA    Mbështetja dhe Fuqizimi i Rinisë


    A) Mbështetja e qendrës rinore për të rinjtë e Komunës së Gjakovës
        - Komuna do të subvencionoj organizatat rinore drejt zhvillimit të
        projekteve dhe krijimit të rrjetëzimit me organizatat brenda dhe
        jashtë vendit
        - KVRL do të ketë mundësinë që në bazë të kodit buxhetor brenda
        Komunës së Gjakovës, të propozoj pranë komunës rreth buxhe
        timit drejt zhvillimit të projekteve
        - Komuna do të organizoj thirrje publike drejt projekt ideve të
        Organizatave Rinore të cilat do kenë mundësi të subvencionim
        it të ideve më të mira
    B) Implementimi i Planit të Veprimit Rinor Lokal (PVRL)
        - Implementimi i programeve të parapara në 6 komponentë për
        fuqizimin e rinisë
        - Aktivitete për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmi
        jëve
        Mbështetja e start-up OJQ-ve dhe ndërmarrësve të rinj.
        - Vazhdimi i implementimit të planit të veprimit sikur ai i viteve
        paraprake 2015-2017, në të cilin kanë përfituar me dhjetëra orga
        nizata rinore duke u mbështetur në shtyllat dhe komponentët
        të cilat janë përpiluar nga vetë organizatat rinore.

    C) Mbështetja e OJQ-ve për ndërtimin e kampit të rinisë
        - Hapësira rekreative për aktivitete kulturore, sportive dhe artis
        tike.
        - Qendër multifunksionale për aftësim profesional


    D) Subvencionimi përmes nën kodit buxhetor Komunal
        - Komuna e parë që cakton kod të posaçëm për Rini
        - Ndarja e subvencioneve për OJQ-të rinore
        - Tash e tutje Rinia do të ketë kodin e vet buxhetor, që nënkup
        ton fillimin e trajtimit të veçantë dhe të dinjitetshëm për Rininë.

    E) Krijimi i hapësirave punuese për muzikantët dhe producentët
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18