Page 11 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 11

- Platforma për raportimin e problemeve urbane dhe mjedisore:
    Platforma paraqet një sistem miqësor për shfrytëzuesit, e cila ju
    mundëson qytetarëve të raportojnë direkt tek zyrtarët e komunave,
    kompanive të kontraktuara nga komuna dhe akterëve të tjerë të cilët
    janë kompetent për këtë çështje. Varësisht nga drejtimi që do të
    përcaktojë komuna, përdoruesit do të jenë në gjendje të raportojnë
    probleme në lidhje me fushat që ndikojnë në mjedisin e tyre si: mbe-
    turinat, rreziqet për këmbësorë, probleme në parqet rekreacionale,
    problemet infrastrukturore, rreziqet gjatë ndërtimit, rreziqet e trafikut,
    dëmtimi i sistemit të ujësjellësit, probleme sanitare, ujërat e zeza,
    prerjet ilegale të drunjëve, reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë,
    humbja e kafshëve të egra, aktivitete ilegale, etj. Platforma do zgjerohet
    me caktimin e një ekipe komunale e cila në orar të rregullt do jetë në
    koordinim me banorët.

    - Gjakova SmartCity: Projekti Gjakova qytet i mençur ka për objektiv
    vendosjen e shtyllave multifunksionale që do të përdoren për: kamerat
    e sigurisë, senzorët e ndryshëm për Smart City (matjen e temperaturës,
    shtypjes së ajrit, lagështisë së ajrit, ndotjes së ambientit, shpejtësisë
    dhe drejtimit të erës, matjes se reshjeve të shiut etj.) pika kyçëse wire-
    less - wiFi për qasje në gjakovaportal.com dhe shërbimet tjera komuni-
    kuese. Gjithashtu në kuadër të qytetit të mençur do të vendosen edhe
    LED Panelet Informues (për të paraqitur informacione të ndryshme),
    sistemi i zërimit publik (sistemi i alarmimit, i njoftimeve me zë) dhe
    ndriçimi i mençur. Menaxhimin e këtyre kamerave të sigurisë, do ta
    kenë policia rajonale e Gjakovës.


    - E-Administrata: Platforma informohu për të gjitha dokumentet dhe
    informatat që nevojiten për tu pajisur me shërbime komunale nëpërm-
    jet internetit me aplikacionin e-administrata. Platforma do të ofrojë infor-
    macione dhe detaje për mënyrën e parashtrimit të kërkesës për shërbi-
    met komunale, llojet e shërbimeve, organi kompetent për dhënien e
    shërbimit, shuma për pagesë, afati i pranimit të përgjigjes/shërbimit, të
    gjitha këto informacione përmes internetit përpara se parashtruesi i
    kërkesës të paraqitet në sportele/zyrë.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16