Page 10 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 10

Po ashtu, do të bëhet krijimi i një fondi të veçantë për trajnime nën
    Zyrën e Personelit i rezervuar për llojet e trajnimeve apo vizitave studi-
    more jashtë vendit të cilat nuk mbulohen nga IKAP apo organizata
    tjera.
    Zhvillimi i platformës Komuna e Hapur

    Kjo platformë përfshinë projektet për të dhënat e hapura të cilat
    tashmë janë implementuar në mandatin e parë të qeverisjes sime
    komunale dhe planifikohen të zhvillohen edhe me tutje në katër
    vjeçarin e ardhshëm. Platformat që do të zhvillohen për Komunën e
    Hapur janë:
    • Open Data
    • e-Prokurimi
    • Transaksionet e pagesave online, të ndërlidhura me platformat e
    nivelit qendror dhe lokal
    • Mbeturinat ilegale, platformë e cila do mundësoj ngritjen e vetëdijes-
    imit dhe qytetarët do kenë mundësi të raportojnë hapësirat e pikave
    ilegale të grumbullimit të mbeturinave për të ndihmuar komunën në
    identifikim dhe mirëmbajtje.
    • Shpenzimi i Buxhetit, do mundësoj që për çdo shpenzim të parasë
    publike të prezantohet pranë qytetarëve të Komunës së Gjakovës si
    llogaridhënie rreth shpenzimeve të secilës drejtori në Komunë.

    Përmes kësaj platforme banorët do të kenë mundësi të sigurojnë të
    gjitha të dhënat me interes nga lëmia e procedurave të prokurimit, nga
    pjesa e zhvillimit hapësinorë ku përfshihen të dhëna nga lejet e ndërti-
    mit, inspektimet, bujqësia, kadastra e të tjera.

    Zgjerimi dhe Zhvillimi i platformave ekzistuese
    në kuadër të Gjakova Portal:

    Platformën “Gjakova Portal ” do të ofrojë drejtpërdrejt qasje në të gjitha
    shërbimet komunale dhe atë përmes:
    - Menaxhimi i Aseteve: Menaxhimi i pronës komunale në hapësirat
    publike nëpërmjet QR Code ku përmes këtyre kodeve banorët do të kenë
    mundësinë që përmes fotove të drejtpërdrejta të tregojnë defek-
    tet/ankesat për hapësirat publike, për shembull: cila shtyllë ndriçuese
    është jashtë funksionit, e të tjera.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15